Garantier

Utformning och uppföljning av garantier är en viktig del i samband med leveransprojekt. Prestanda- och kvalitetsgarantier ska samtidigt uppfyllas. Eftersom körsätt i högsta påverkar egenskaper, måste en arkegenskap ses i kontext av en annan. Samtidigt måste garantikraven vara glasklara för var och en och prestanda och egenskaper ska vara lätt mätbara. Finns temporära begränsningar, t.ex. sektionsdrifter, måste viss teknisk kompensering ske. Visar uppföljning att garantierna uppfylls under normal drift, behöver man inte ofta inte utföra en speciell garantikörning. Arbetet utförs i nära samarbete med bruket.


Figur 1. Flera processer samverkar (Illustratör Niklas Elvin)

Inloppslåda:

Vanligt är att leverantör garanterar 2σ för några valda ytvikter. Med erfarenhet från tidigare projekt inom resp. bruk eller koncern, fungerar det här nog bra. Nu kan dock aldrig våglängder mindre än 2*ställdonsbredden styras bort. Enda sättet att eliminera smalare stråk är tätare delning av ställdonen. En ”renare” väg för garantikrav, vid t.ex. lådombyggnad, är att fokusera garantikraven på det som verkligen kan regleras bort. Det här tankesättet börjar ge gehör i garantiförhandlingar. På maskinleverantören ställs då följande krav:
 • De snabba variationerna i CD (< 2*ställdonsbredd) ska inte vara större än idag.
 • När styrsystemet reglerat bort alla variationer över 2*ställdonsbredd, ska 50 % av reglerområdet finnas kvar.

På leverantören av styrsystem, ställs då följande krav: De långsamma variationerna (>2,5*ggr ställdonsbredden) får max innehålla 5 % av det slutgiltiga 2 sigma-värdet.Figur 2. En inloppslåda eliminerar effektiv breda stråk, medan man aldrig kommer åt variationer smalare än 2*ställdonsbredden

Intressant är att se ställdonsdelningens inverkan på ett 2 sigma, se Figur 3. Kraven på rätt mappning ökar med minskad delning. Tät delning kan t.o.m. försämra tvärprofilen om mappningen är dålig.


Figur 3. Ju tätare ställdonsdelning, desto bättre 2 sigma-värden, mätt över hela frekvensspektra. Detta under förutsättning att ställdonen styr i rätt position (mappning)

Formning:

Arbetsgången kan t.ex. vara:
 • Referensvärden från aktuell maskin vid givna massa- och processdata.
 • Genomgång av krav för att klara planerat projekt.
 • Förutsättningar (massa, processdata, viratyp.)
 • Stämma av med referensanläggningar.
 • Stämma av med leverantörer.
 • Är garantivärdena mätbara?
 • Ytterligare referensvärden.

I virapartiet är avvattning och torrhalt mest aktuellt, även om krav på bibehållen eller förbättrad formation ofta tillkommer. Vanligt är att förlita sig på viraleverantörernas servicemätningar, men även ”grab samples” kan bli aktuella. Tyvärr ges ofta garantier, där värdena är svåra att mäta upp. Det här försvårar inte bara avstämning mot garanterade värden, utan förhindrar uppföljning och i förlängningen utveckling av maskinens prestanda.
För att renodla garantikraven och förenkla senare uppföljning, utgår man från en ofta förekommande referenskvalitet, där alla prestanda och egenskaper ska vara uppfyllda. För att täcka in även ”svåra” körfall, väljs därtill några ytterhetsfall, t.ex. hög/ låg ytvikt eller hastighet.
Uppföljning eller garantikörning måste planeras omsorgsfullt, inte enbart för att stämma av verkliga prestanda; uppnådda egenskaper blir ju ofta en språngbräda för framtida utveckling.


Pressning

Arbetsgången, beroende på typ av utrustning, är lik den för virapartier, men prestanda är ännu mer beroende av beklädnadstyp, här filtbeklädnadstyp och kondition av filten. I presspartiet kan leveransen bestå av enbart körbarhetsförbättrande utrustning. Den är i sig också kapacitetshöjande, men här är det inte torrhalt vi primärt diskuterar.
Ex. på arbetsgång för ombyggt pressparti med målet att reducera dammning :
 • Definiera och dokumentera nivåer idag. Kräver ofta upprepade provkörningar.
 • Framtida krav.
 • Stäm av motsvarande utrustning med referensanläggningar.
 • Stäm av med leverantörens utlovade garantier.
 • Uppföljning av ombyggd maskin.

Figur 4. Exempel på mätning av dammning, där sådan garanterats